lingo中可以定义多个links集合吗比如links(A,B):links(B,C):links(C,A):

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2019/02/24 12:53:25
lingo中可以定义多个links集合吗比如links(A,B):links(B,C):links(C,A):lingo中可以定义多个links集合吗比如links(A,B):links(B,C):l

lingo中可以定义多个links集合吗比如links(A,B):links(B,C):links(C,A):
lingo中可以定义多个links集合吗
比如links(A,B):
links(B,C):
links(C,A):

lingo中可以定义多个links集合吗比如links(A,B):links(B,C):links(C,A):
不可以的.你可以分别写成links1,link2,link3
或者用三维坐标表示:links(A,B,C)