设α,β,γ2,γ3,γ4均为4维列向量,A=(α,γ2,γ3,γ4)和B=(β,γ2,γ3,γ4)为4阶方阵,若行列式|A|=4,|B|=1,求行列式|A+B|的值.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2019/03/24 01:08:34
设α,β,γ2,γ3,γ4均为4维列向量,A=(α,γ2,γ3,γ4)和B=(β,γ2,γ3,γ4)为4阶方阵,若行列式|A|=4,|B|=1,求行列式|A+B|的值.设α,β,γ2,γ3,γ4均为4

设α,β,γ2,γ3,γ4均为4维列向量,A=(α,γ2,γ3,γ4)和B=(β,γ2,γ3,γ4)为4阶方阵,若行列式|A|=4,|B|=1,求行列式|A+B|的值.
设α,β,γ2,γ3,γ4均为4维列向量,A=(α,γ2,γ3,γ4)和B=(β,γ2,γ3,γ4)为4阶方阵,若行列式|A|=4,|B|=1,求行列式|A+B|的值.

设α,β,γ2,γ3,γ4均为4维列向量,A=(α,γ2,γ3,γ4)和B=(β,γ2,γ3,γ4)为4阶方阵,若行列式|A|=4,|B|=1,求行列式|A+B|的值.
|A+B|
= |α+β,2γ2,2γ3,2γ4|
= 8|α+β,γ2,γ3,γ4|
= 8(|α,γ2,γ3,γ4|+|β,γ2,γ3,γ4|)
=8(|A|+|B|)
=8(4+1)
= 40.

设α,β,γ2,γ3,γ4均为4维列向量,A=(α,γ2,γ3,γ4)和B=(β,γ2,γ3,γ4)为4阶方阵,若行列式|A|=4,|B|=1,求行列式|A+B|的值. 设α,β,γ2,γ3,γ4均为4维列向量,A=(α,γ2,γ3,γ4)和B=(β,γ2,γ3,γ4)为4阶方阵,若行列式|A|=4,|B|=1,求行列式|A+B|的值. 设4阶矩阵A=(α,-γ2,γ3,-γ4),B=(β,γ2,-γ3,γ4),其中α,β,γ2,γ3,γ4均为4维列向量且已知行列式|A|=4,|B|=1,则行列式|A-B|等于多少? 已知3阶方阵A=(α,β,γ),B=(α+β+γ,α+2β+4γ,α+3β+9γ),其中α,β,γ均为3维列向量,|A|=m,求|B| 设矩阵A=(α,2γ2 3γ3),B=(β,γ2,γ3)其中α,β,γ2.γ3均为3维列向量,且/A/=18./B/=2.求/A-B/ 线性代数题,设A=E+αβ^T,其中α、β均为列向量. 在平行四边形ABCD中,设∠DAB=α,∠CAB=β,已知2*向量AB*向量AD=向量BC的模*向量CD的模=BD2,cos(γ-α)=(4*在平行四边形ABCD中,设∠DAB=α,∠CAB=β,已知2向量AB*向量AD=向量BC的模*向量CD的模=BD2,cos(γ-α)=(4*3?)/7 设α、β、ε、η均为3维列向量,分别组成矩阵A={α 2ε 3η},B={β ε η}.若已知|A|=18,|B|=2,求|A-B| 设a1,a2,a3均为3维列向量,记矩阵A=(a1,a2,a3)B=(a1+a2+a3,a1+2a2+2a3,a1+3a2+4a3),如果|A|=1,那么|B|= 设a1,a2,a3均为3维列向量,A=(a1,a2,a3).B=(a1+a2+a3,a1+2a2+4a3,a1+3a2+9a3),|A|=1,则|B|=_____ α β γ为三维列向量,已知三阶行列式|4γ-α,β-2γ,2α|=40 ,则行列式 |α,β,γ|= (说明:|α,β,γ| 表示以α,β,γ为列向量的行式.)能稍微讲解下思路吗...... 设向量e为向量AB共线的单位向量,向量AB=3向量e,又向量BC=-5向量e若向量AB=γ向量AC,则γ= 线性代数;设4维列向量a1,a2,a3线性无关且与4维列向量b1,b2均正交,证明b1,b2线性相关 设矩阵列向量A=K(1/3,1/2,1,0)为单位向量,则K为? 设4阶方阵A=(2α,3x,4y,z),B=(β,2x,3y,4z),其中αβxyz均为4维列向量,已知det(A)=2,det(B)=-3,求det(A+B)=? 设A是3阶方阵,A中有3个列向量αβγ则|A|=帮我判断下|α+β β-2α γ+α|,|α α-β α+β+2γ|那个是答案 设a向量=(3,4),a向量⊥b向量,且b向量在x轴上的射影为2,则b向量为? 设α、β均为3维列向量,且满足αт β=5,则矩阵β αт的特征值为?“因为矩阵A=β αт的秩为1设α、β均为3维列向量,且满足αт β=5,则矩阵β αт的特征值为?“因为矩阵A=β αт的秩为1”,为什么呢?希