ͼαʾ

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2017/11/19 03:35:21
cosα*tanα

cosα*tanαcosα*tanαcosα*tanαcosa*tana=cosa*sina/cosa=sina三或四cosα*tanαsina那么角α在第三或四象限cosα*tanα方法一:可以一个

sinα>tanα

sinα>tanαsinα>tanαsinα>tanαsinα>tanα>1/tanα(-π/2∵1/tanα>tanα∴tan²α<1∴|tanα|<1∴-45°<α<45°又∵sinα综

sin2αcosα-sinα/sin2αcos2α

sin2αcosα-sinα/sin2αcos2αsin2αcosα-sinα/sin2αcos2αsin2αcosα-sinα/sin2αcos2α先除后减,还是先减后除?如果是前者,则答案为1/2

化简:tanα(cosα-sinα)+sinα(sinα+tanα)/1+cosα.

化简:tanα(cosα-sinα)+sinα(sinα+tanα)/1+cosα.化简:tanα(cosα-sinα)+sinα(sinα+tanα)/1+cosα.化简:tanα(cosα-sin

求证;(sinα+sin2α+sin3α)/(cosα+cos2α+cos3α)=tan2α

求证;(sinα+sin2α+sin3α)/(cosα+cos2α+cos3α)=tan2α求证;(sinα+sin2α+sin3α)/(cosα+cos2α+cos3α)=tan2α求证;(sinα

化简tanα(cosα-sinα)+(sinα+tanα)/(cotα+cscα)

化简tanα(cosα-sinα)+(sinα+tanα)/(cotα+cscα)化简tanα(cosα-sinα)+(sinα+tanα)/(cotα+cscα)化简tanα(cosα-sinα)+

化简tanα(cosα - sinα) + (sinα + tanα) / (cotα + cscα)

化简tanα(cosα-sinα)+(sinα+tanα)/(cotα+cscα)化简tanα(cosα-sinα)+(sinα+tanα)/(cotα+cscα)化简tanα(cosα-sinα)+

cosα·tanα-Sinα

cosα·tanα-Sinαcosα·tanα-Sinαcosα·tanα-Sinαcosatana-sina=cosa(sina/cosa)-sina=sina-sina=0等于0,tana=(si

化简sin2α/sinα-cosα

化简sin2α/sinα-cosα化简sin2α/sinα-cosα化简sin2α/sinα-cosαsin2α=2sinαcosαsin2α/sinα-cosα=2sinαcosα/sinα-cos

化简:sinαcosαcos2α

化简:sinαcosαcos2α化简:sinαcosαcos2α化简:sinαcosαcos2αsinacosacos2a=1/2sin2acos2a=1/4sin4asinαcosαcos2α=(1

已知sinαcosαtanα

已知sinαcosαtanα已知sinαcosαtanα已知sinαcosαtanαsinαcosαtanα=sinαcosα*sinα/cosα=sinα^2无实数解!所以角α集合是空集!sinαc

sinαcosαcos2α化简

sinαcosαcos2α化简sinαcosαcos2α化简sinαcosαcos2α化简sinαcosαcos2α=1/2sin2αcos2α=1/4sin4αsin4α/4

化简(tanα+cotα)/secα

化简(tanα+cotα)/secα化简(tanα+cotα)/secα化简(tanα+cotα)/secα(tanα+cotα)/secα=(sinα/cosα+cosα/sinα)*cosα=(s

sinαcosαcos2α=

sinαcosαcos2α=sinαcosαcos2α=sinαcosαcos2α=sinacosacos2a=1/2*sin2acos2a=1/4*sin4a>.

α地中海贫血--SEA/αα怎么治?

α地中海贫血--SEA/αα怎么治?α地中海贫血--SEA/αα怎么治?α地中海贫血--SEA/αα怎么治?没法治,这是基因疾病,与生俱来,无法改变.这是轻度α地贫的基因型,患者的健康不会受大的影响.

求sinα cosα tanα cotα(0

求sinαcosαtanαcotα(0求sinαcosαtanαcotα(0求sinαcosαtanαcotα(00

已知(sinα+cosα)/(tanα+cotα)

已知(sinα+cosα)/(tanα+cotα)已知(sinα+cosα)/(tanα+cotα)已知(sinα+cosα)/(tanα+cotα)原式=sina*cosa由于(sinα+cosα)

cosα×cos2α+sinα×sin2α

cosα×cos2α+sinα×sin2αcosα×cos2α+sinα×sin2αcosα×cos2α+sinα×sin2α=cosα*[1-(2sinα)^2]+sinα*(2sinα*cosα)

sin3α/sinα -- cos3α/cosα =

sin3α/sinα--cos3α/cosα=sin3α/sinα--cos3α/cosα=sin3α/sinα--cos3α/cosα==3-4sinα^2-4cosα^2+3=6-4=2

sin3α/(sinα)-cos3α/cosα等于?

sin3α/(sinα)-cos3α/cosα等于?sin3α/(sinα)-cos3α/cosα等于?sin3α/(sinα)-cos3α/cosα等于?因为sin2α=2sinα*cosα所以si