ΧĿ

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2018/01/17 22:47:41
χ-(3χ-1)≤χ+2

χ-(3χ-1)≤χ+2χ-(3χ-1)≤χ+2χ-(3χ-1)≤χ+2x-(3x-1)x-(3x-1)x-3x+1-3xx>=-1/3x-(3x-1)x-3x+1-3xx>=-1/3-(3x-1)3

sinχcosχcos2χ

sinχcosχcos2χsinχcosχcos2χsinχcosχcos2χ

9χ99χ999χ9999χ99999χ999999χ999999χ999999χ9999999=

9χ99χ999χ9999χ99999χ999999χ999999χ999999χ9999999=9χ99χ999χ9999χ99999χ999999χ999999χ999999χ9999999=9χ

sinχcosχcos2χcos4χcos8χcos16χ……cos2²﹣¹χ

sinχcosχcos2χcos4χcos8χcos16χ……cos2²﹣¹χsinχcosχcos2χcos4χcos8χcos16χ……cos2²﹣¹χsi

χ²-χ/2(χ+1)+χ/3(χ-1)+χ/6(χ-2)

χ²-χ/2(χ+1)+χ/3(χ-1)+χ/6(χ-2)χ²-χ/2(χ+1)+χ/3(χ-1)+χ/6(χ-2)χ²-χ/2(χ+1)+χ/3(χ-1)+χ/6(χ-

(3χ-2χ+1)÷(χ₃-3χ₂-χ-1)

(3χ-2χ+1)÷(χ₃-3χ₂-χ-1)(3χ-2χ+1)÷(χ₃-3χ₂-χ-1)(3χ-2χ+1)÷(χ₃-3χ₂-χ-

4χ3y+4χ2y2+χy3

4χ3y+4χ2y2+χy34χ3y+4χ2y2+χy34χ3y+4χ2y2+χy3=xy(4x^2+4xy+y^2)=xy(2x+y)^2

已知χ满足χ²-3χ+1=0,求χ²/χ⁴-χ²+1的值

已知χ满足χ²-3χ+1=0,求χ²/χ⁴-χ²+1的值已知χ满足χ²-3χ+1=0,求χ²/χ⁴-χ²+1的值已知

χ-30%χ=56 解方程

χ-30%χ=56解方程χ-30%χ=56解方程χ-30%χ=56解方程χ-30%χ=5670%x=560.7x=56x=56÷0.7x=80有不明白的可以追问!谢谢!祝学习进步χ-30%χ=560.

解方程χ-0.36χ=16

解方程χ-0.36χ=16解方程χ-0.36χ=16解方程χ-0.36χ=16x-0.36x=16x(1-0.36)=160.64x=16x=2525(1-0.36)x=160.64x=16x=250

2χ-1/3(χ+1)=4χ-(2χ+50%)方程式啊

2χ-1/3(χ+1)=4χ-(2χ+50%)方程式啊2χ-1/3(χ+1)=4χ-(2χ+50%)方程式啊2χ-1/3(χ+1)=4χ-(2χ+50%)方程式啊2χ-1/3(χ+1)=4χ-(2χ+

Ф70Χ3.

Ф70Χ3.Ф70Χ3.Ф70Χ3.无缝管规格都是指外径和壁厚.所以,Ф70Χ3.5不锈钢管指不锈钢管外径为70mm.管壁厚3.5mm.

χ的平方-7χ+12=0最后的答案大概是这样的(χ-?)(χ+?

χ的平方-7χ+12=0最后的答案大概是这样的(χ-?)(χ+?χ的平方-7χ+12=0最后的答案大概是这样的(χ-?)(χ+?χ的平方-7χ+12=0最后的答案大概是这样的(χ-?)(χ+?χ^2-

希腊符号“Χ”

希腊符号“Χ”希腊符号“Χ”希腊符号“Χ”字母古希腊语名称英语名称古希腊语发音现代希腊语发音ΑαάλφαAlpha[a],[aː][a]ΒββήταBeta[b][v]Γ

5.5-χ=2 χ:0.75= 2χ+30%χ=9.

5.5-χ=2χ:0.75=2χ+30%χ=9.5.5-χ=2χ:0.75=2χ+30%χ=9.5.5-χ=2χ:0.75=2χ+30%χ=9.各式算出的x不一样题目有问题

&*** (20 9:44:5)1/χ+χ=3,则χ4+χ²+1/χ²=?

&***(209:44:5)1/χ+χ=3,则χ4+χ²+1/χ²=?&***(209:44:5)1/χ+χ=3,则χ4+χ²+1/χ²=?&***(209:4

函数f(χ)=cosχ(sinχ+cosχ)(χ∈R)的最小正周期是?

函数f(χ)=cosχ(sinχ+cosχ)(χ∈R)的最小正周期是?函数f(χ)=cosχ(sinχ+cosχ)(χ∈R)的最小正周期是?函数f(χ)=cosχ(sinχ+cosχ)(χ∈R)的最小

化简:χ(χ²-1)+2χ²(χ+1)-3χ(2χ-5).如题 就是想知道它应该怎么做,为什么.

化简:χ(χ²-1)+2χ²(χ+1)-3χ(2χ-5).如题就是想知道它应该怎么做,为什么.化简:χ(χ²-1)+2χ²(χ+1)-3χ(2χ-5).如题就是

设χ1和χ2是方程2χ2- 4χ+5=0的两个根,则|χ1-χ2|=?

设χ1和χ2是方程2χ2-4χ+5=0的两个根,则|χ1-χ2|=?设χ1和χ2是方程2χ2-4χ+5=0的两个根,则|χ1-χ2|=?设χ1和χ2是方程2χ2-4χ+5=0的两个根,则|χ1-χ2|

先化简,再求值:χ²﹢4χ﹢4/χ﹢2÷﹙χ²﹢2χ﹚,其中χ=√2+1

先化简,再求值:χ²﹢4χ﹢4/χ﹢2÷﹙χ²﹢2χ﹚,其中χ=√2+1先化简,再求值:χ²﹢4χ﹢4/χ﹢2÷﹙χ²﹢2χ﹚,其中χ=√2+1先化简,再求值: